هیتر گازی با فن برقی

هیتر مدل  M2000

نوع گاز مصرفی گاز طبیعی

توان حرارتی kcal27000

مصرف سوختm3/h

150 میلیمتر قطردودکش

مشخصات برق۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز ۱ آمپر

فضای قابل گرمایش ms 700-40

فشار گاز mbar200-178

Model 2000 Heater :

 Type of gas consumed: Natural Gas

Thermal power: 27000kcal –  Fuel consumption 3m/h – Chimney diameter 150 mm – Power characteristics 220v, 50h, 1A. – Heating space 40-700 ms- Gas pressure 178-200 m bar.


هیتر مدل L4000

نوع گاز مصرفی  :گاز طبیعی

توان حرارتی:KCAL  ۳۸۰۰۰

مصرف سوختH/3M

قطردودکش۱۵۰ میلیمتر

مشخصات برق ۲۲۰ولت ۵۰ هرتز ۱ آمپر

فضای قابل گرمایش MS900-800

فشارگازMBAR  ۲۰۰-۱۷۸

Model L4000 Heater : Type of gas consumed: Natural Gas – Thermal power: 38000 kcal- Fuel consumption M3/H.- Chimney diameter 150 mm- Power characteristics 220v, 50h, 1A.- Heating space 900-800 MS- Gas pressure 178-200 m bar.